Disclaimer

The content of this email, which may include attachments, is confidential, privileged and intended solely for the use of the named recipient and/or recipients. If you are not the intended recipient of this email, any retention, dissemination, distribution, copying, disclosure or any action taken or omitted in reliance thereon is prohibited and may be unlawful. You are requested to notify the sender immediately by return email and delete it permanently thereafter. Van Zyl Kruger Inc. shall not be liable for any assurance that this email is virus-free and also accepts no liability for the accuracy of the information or advice contained in the email or for any loss arising from reliance thereon.

Vrywaring

Die inhoud van hierdie e-pos wat enige moontlike aanhangsels insluit is vertroulik, geprivilegeerd en uitsluitlik bedoel vir die gebruik van die benoemde ontvanger en/of ontvangers. Indien u nie die bedoelde ontvanger van hierdie e-pos is nie, word die behoud, verspreiding, kopiëring, bekendmaking of enige optrede of versuim tot optrede of steun daarop verbied en mag dit selfs onwettig wees. U word versoek om die afsender daarvan onmiddellik per e-pos per antwoordende epos in kennis te stel en dit daarna onverwyld en permanent te verwyder. Van Zyl Kruger Inc. sal nie aanspreeklik wees vir enige versekering dat hierdie e-pos vry is van virusse nie en aanvaar ook geen aanspreeklikheid vir die akkuraatheid van die inligting of advies vervat in die e-pos of vir enige verlies wat voortspruit uit die steun daarop deur enige persoon nie.